ISFP

ISFP – HỌA SĨ Điểm mạnh Dễ tiếp thu với người khác, rộng lượng với thời gian, có tinh thần cởi mở, phát sinh lòng tin tưởng nơi người khác, tôn trọng tình cảm người khác, tử tế vô điều kiện, luôn lạc quan, giải quyết vấn đề, hiểu biết và đáng tin cậy. Là […]

Read more

ESFP

ESFP – NGƯỜ I TIẾP ĐÃI Điểm mạnh Là người quan sát tinh tế, là người “hành động ngay”, lạc quan nhiệt tình, chủ trương sống hòa hợp, chấp nhận vị trí của người khác, rộng lượng với thời gian, cởi mở, hiểu người. Là nhà lãnh đạo Biết điều khiển những khủng hoảng, tạo […]

Read more

ISTJ

ISTJ – NGƯỜI ĐƯỢC ỦY THÁC Điểm mạnh Biết luật lệ, làm theo hướng dẫn, thích tổ chức, có thể tin cậy, chấp nhận trách nhiệm, điều chỉnh theo hướng mới, nhận công việc, hướng về làm việc chung, làm trước khi chơi, đáp ứng đòi hỏi của thời hạn. Là nhà lãnh đạo Đưa […]

Read more

ESTJ

ESTJ – NHÀ QUẢN LÝ Điểm mạnh Kế hoạch cho tương lai, đưa ra quan niệm một cách cởi mở, vận dụng kinh nghiệm, làm theo kế hoạch, đáp án với thời hạn cuối cùng, người đưa ra quyết định hợp thời, đầu óc quyết đoán, quản lý và làm chủ. Là nhà lãnh đạo […]

Read more

ISPT

ISTP – THỢ THỦ CÔNG Điểm mạnh Dễ tiếp thu với người khác, bình tĩnh khi có khủng hoảng, đáng tin cậy, nguồn kiến thức, khéo tay, có năng khiếu kỹ thuật, chấp nhận rủi ro, người giải quyết vấn đề hóc búa, cố gắng hoàn tất công việc, hướng đến lao động. Là nhà […]

Read more

ESPT

ESTP – NGƯỜI KHỞI XƯỚNG Điểm mạnh Thẳng thắn, điều kiện rủi ro, là nhà thương thuyết, tiên phong, đáp ứng nhanh, hướng đến kết quả, ghi nhớ dữ liệu và sự kiện, hành động, suy tư về vấn đề, người thực hiện. Là nhà lãnh đạo Trực tiếp, tham gia hội họp, điều khiển […]

Read more