ENTJ – NHÀ THỐNG ĐỐC

  • Điểm mạnh

Thích là nhà lãnh đạo, Cung cấp cách tổ chức, Có tính phân tích cao, Thẳng thắn và đi vào vấn đề, Mong được làm nhiều việc, Đưa ra tiêu chuẩn cao, Thích giải quyết vấn đề, Ca ngợi khả năng của người khác, Biết phe bình xây dựng, Chuẩn bị cho mọi tình huống.

  • Là nhà lãnh đạo

Chịu trách nhiệm, Làm việc cho mục tiêu lâu dài, Làm theo tổ chức và hệ thống, Quả quyết và cứng rắn, Ưu tiên trong công việc có thời gian.

  • Là đồng đội

Đưa ra kế hoạch chi tiết để thành công, Tạo kế hoạch hợp lý và có thể thực hiện, Chấp nhạn trách nhiệm giải thích cho người khác, là người cho biết kế hoạch được thực hiện đầy đủ hay chưa, Chia dự án thành những phần nhỏ.

  • Làm việc

Muốn xác định cong việc rõ ràng của ai, Thích những đồng nghiệp quả quyết, Thích môi trường trật tự và kỷ luật, Tìm kiếm thuer thách và tổ chức hiệu quả, Muốn kết quả được đánh giá.

  • Tại nhà/ với bạn bè

Tổ chức các dịp trong gia đình, Tương quan giữa nghề nghiệp và gia đình, Thích ganh đua, Tổ chức các dịp nghỉ ngơi, Mong chợ sự tinh tế và tận tâm nơi bạn.

  • Khi giao tiếp

Dựa vào giác quan thứ sáu, Tìm nguyên nhân của thông tin, Thích tranh luận một đề tài, Rõ ràng trong suy nghĩ va lời nói, Có thiên phú về ngôn ngữ và cách dùng từ.

  • Tóm tắt

Thích giao du, Ứng xử nhanh, Hành động khách quan, Cứng rắn nhưng công bằng, Hiệu quả, Logic, Nói chuyện dễ dàng và thú vị, Tìm kiếm thử thách, Có chiến lược.