ESFP – NGƯỜ I TIẾP ĐÃI

  • Điểm mạnh

Là người quan sát tinh tế, là người “hành động ngay”, lạc quan nhiệt tình, chủ trương sống hòa hợp, chấp nhận vị trí của người khác, rộng lượng với thời gian, cởi mở, hiểu người.

  • Là nhà lãnh đạo

Biết điều khiển những khủng hoảng, tạo dễ dàng cho người khác hợp tác, thúc đẩy thiện chí và làm việc chung, chú ý đến những mong đợi của người khác, khuyến khích sự thỏa hiệp và đồng ý.

  • Là đồng đội

Mang lại nhiêt tình và sự cộng tác, đưa ra hành động và sự phấn khích, làm ngay – không chần chừ, quan tâm đến nhu càu của ngươi khác, ủng hộ tỏ chức một cách trung thành.

  • Làm việc

Thích không hí khẩn trương nhưng cởi mở, thích tập trung vào những thực tế trước mắt, thích đồng nghiêp dễ thích nghi và nhanh nhẹn, thích người ta tập trung hành động, muốn chung quanh hấp dẫn.

  • Tại nhà/với bạn bè

Rộng lượng với người khác, thích nhà bày trí đẹp, rất tình cảm và làm người khác vui, cởi mở và tự nhiên, thích một ngỳ thay đổi và bận rộn.

  • Khi giao tiếp

Là người giao tiếp thẳng thắn, dùng các phương pháp đơn giản và nhạy bén, thích nói chuyện, kích thích câu chuyện, liên hệ đến tình hình hiện nay.

  • Tóm tắt

Cởi mở, vui vẻ, hợp tác, tích cực và không khuất phục, rõ ràng, hướng đến người khác, chịu đựng, thực tế, hành động nhanh, thích nghi.