ESTJ – NHÀ QUẢN LÝ

  • Điểm mạnh

Kế hoạch cho tương lai, đưa ra quan niệm một cách cởi mở, vận dụng kinh nghiệm, làm theo kế hoạch, đáp án với thời hạn cuối cùng, người đưa ra quyết định hợp thời, đầu óc quyết đoán, quản lý và làm chủ.

  • Là nhà lãnh đạo

Trực tiếp và đi vào vấn đề, áp dụng những kinh nghiệm để giải quyết vấn đề, khen thưởng nhân viên, cương quyết nhưng cởi mở với ý kiến.

  • Là đồng đội

Làm việc giỏi với các chính sách và kế hoạch, hiệu quả trong việc vận dụng thời gian thực hiện dự án, hiểu tầm quan trọng của sự hợp tác, chuẩn bị hành động khi được triệu tập, biết dùng phương pháp có hệ thống để giải quyết thử thách.

  • Làm việc

Thích nhận lấy trách nhiệm, thích làm việc với các đồng nghiệp nhạy bén, thích những dự án được vạch rõ, thích môi trường cố định và có thể dự đoán trước, thích làm việc với người khác.

  • Tại nhà/với bạn bè

Có tư tưởng cộng đồng, thận trọng và bảo thủ.

  • Khi giao tiếp

Là người giao tiếp hiệu quả, là người có tiếng nói đối với người khác, mạnh mẽ và trực tiếp, giao tiếp với sựu thật, thích tổng quan hơn là chi tiết.

  • Tóm tắt

Liên quan đến thực tại, hướng đến mục tiêu, trách nhiệm, vững vàng, có hệ thống, nhận thức, có óc tổ chức, xuyên suốt vấn đề, quả quyết, hợp lý và khách quan.