INTJ – NHÀ KHOA HỌC

  • Điểm mạnh

Thực dựng cao, Hệ thống, Làm việc riêng lẻ, Nhanh trí, Tận tâm, độc lập, Cương quyết, Nhìn xa trông rộng, Năng động, Vững chắc.

  • Là nhà lãnh đạo

Đưa ra nhận thức và thiết kế các mô hình làm việc, Tổ chức ý tưởng thành kế hoạch hành động, Tạo chiến lược cho những dự án mới, Có đầu óc cứng rắn và quả quyết, Truyền sinh lực cho bản thân và cho người khác để đạt được mục tiêu.

  • Là đồng đội

Thúc đẩy dẹp bỏ các chướng ngại, Có đầu óc tổ chức, Biết hệ thống hóa các mục tiêu, Thực hiện những  ý tưởng mới, Tổ chức hợp lý những công việc và chương trình phức tạp.

  • Làm việc

Thích những thử thách mang tính trí tuệ, Cần riêng tư để hồi tưởng, Cần kế hoạch và hệ thống làm việc hiệu quả, Đòi hỏi quyền tự trị, Thích được toàn quyền đưa ra quyết định.

  • Tại nhà/ với bạn bè

Kết hợp công việc với niềm vui, Ít khi nghỉ ngơi không theo thời gian biểu, Thích các hoạt động được tổ chức tốt, Chu đáo và trung thành, Khuyến khích tự lập nơi con cái.

  • Khi giao tiếp

Giao tiếp với mục đích cụ thể trong đầu, Tin rằng nếu “thấy” mới hiểu, Khách quan và căn cứ theo sự thật, Thu thập thông tin theo mắt nhìn, Dùng những lập luận logic.

  • Tóm tắt

Có tính thực tiễn cao, Có hệ thống, Độc lập, Nhanh trí, Tận tâm, Khách quan, Riêng tư, Quả quyết, Nhìn xa trông rộng, Năng nổ, Vững vàng, Hợp lý, Tận tâm.