ISFJ – NGƯỜI BẢO VỆ

  • Điểm mạnh

Sử dụng tài nguyên một cách khôn khéo, có kiến thức, công bằng và hợp lý, hướng đến nhiệm vụ, làm việc không mệt mỏi, nhìn nhận người khác, cá nhân hóa các dự liệu, chấp nhận trách nhiệm, kế hoạch cho phía trước, đơn giản hóa thông tin.

  • Là nhà lãnh đạo

Kiên định và trật tự, đưa ra những ưu tiên cho công việc, tập trung và đi vào chi tiết, sử dụng ảnh hưởng cá nhân dè dặt, bảo vệ những quy luật và cách làm truyền thống.

  • Là đồng đội

Kỹ lưỡng và cần cù, thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày, đưa ra những quyết định hiệu quả và hành động, cá nhân hóa mục tiêu và dự án, chứng tỏ tính ổn định và hoàn thành trách nhiệm.

  • Làm việc

Thích môi trường làm việc an toàn, cần những lúc một mình, thích trật tự và theo lịch trình, trân trọng những người chính xác và ý thức, thích liên quan trực tiếp đến công việc.

  • Tại nhà/với bạn bè

Tận tâm với gia đình, thích các hoạt động truyền thống của gia đình, duy trì môi trường hoàn hảo, nghỉ ngơi khi xong việc, đề cao quan hệ họ hàng.

  • Khi giao tiếp

Dùng ví dụ và gương sáng khi giao tiếp, trực tiếp và đi vào vấn đề, thân thiện và nhẫn nại, tìm những quan hệ rõ ràng, viết lại sự việc.

  • Tóm tắt

Thông cảm, chi tiết và theo sự thật, ý thức, tôn trọng truyền thống, có nhận thức về lịch sử, ứng khẩu nhanh, thực tế, ý thức về công bằng, hướng đến phục vụ, tỉ mỉ với các tiểu tiết, thực hiện có tổ chức.