ISTJ – NGƯỜI ĐƯỢC ỦY THÁC

  • Điểm mạnh

Biết luật lệ, làm theo hướng dẫn, thích tổ chức, có thể tin cậy, chấp nhận trách nhiệm, điều chỉnh theo hướng mới, nhận công việc, hướng về làm việc chung, làm trước khi chơi, đáp ứng đòi hỏi của thời hạn.

  • Là nhà lãnh đạo

Đưa ra tiêu chuẩn cho người khác, hướng đến mục tiêu và muốn người khác làm theo, điều khiển nhân lực và chỉ tiêu, trực tiếp và ngắn gọn, ủng hộ hệ thống tổ chức tiêu chuẩn hiện có.

  • Là đồng đội

Tổ chức và lên kế hoạch, làm theo chương trình, đáp ứng yêu cầu thời hạn, tôn trọng truyền thống và luật lệ, chịu trách nhiệm với dự án.

  • Làm việc

Muốn chi tiết, thích môi trường yên tĩnh và hướng đến công việc, thích liên quan đến người khác, thích công việc theo trình tự, kế hoạch cho công việc và làm theo kế hoạch.

  • Tại nhà/với bạn bè

Nhạy bén và đáng tin cậy, tận tâm với gia đình, muốn người khác bàm vào các luật lệ, là trụ cột của sức mạnh, bảo thủ.

  • Khi giao tiếp

Thích những gì trực quan biểu đồ và hình vẽ, trực tiếp và đi vào vấn đề, hợp lý và có ảnh hưởng, tuân thủ lịch trình, liên hệ đến kinh nghiệm.

  • Tóm tắt

Xuyên suốt vấn đề, tin vào sự thật, yêu cầu sự hiển nhiên, kiên định, tận tâm, có thể tin cậy, dè dặt, có trật tự, có hệ thống, thực tế.